Abuse

१ दुरुपयोग करणे २ शिवीगाळ करणे n. १ (wrong use) दुरुपयोग (पु.) २ (a corrupt practice or custom) अनिष्ट प्रथा (स्त्री.) ३ अपशब्द (पु.), शिवीगाळ (स्त्री.), शिवी (स्त्री.)