Beveridge plan

बेव्हरीज योजना (१९४२ साली ब्रिटनमध्ये बेव्हरीज समितीने सुचवलेली सामाजिक सुरक्षाविषयक कल्याण योजना)