teleconference

n. दूर बहुस्थान परिषद (स्त्री.) (वेगवेगळ्या ठिकाणांहून केबल किंवा उपग्रह याद्वारे चित्रे व ध्वनी पारेषित करून घेण्यात येणारी बैठक)