queue

n. Print. (Fr. pron. क्वे) १ आदेशांतर (न.) (मजकुराचा कप्पा किंवा खण, पंक्तिमुद्रक किंवा छायाटंक जुळणीयंत्र यासारख्या दुसऱ्या कामासाठी वापरण्याचा संगणकाला आदेश देणे.) २ Comp. Sci. (computer programs) विषयसूची (स्त्री.)