key-market plan

वेचक व्यापारक्षेत्र योजना, प्रमुख व्यापारक्षेत्र योजना (निवडक बाजारपेठांमध्ये जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचता यावे या उद्देशाने निश्चित केलेले माध्यमाचे धोरण)