floor

n. Broad. १ रंगमंच (पु.), कलामंच (पु.) २ Sports : Gymnastics दरी (स्त्री.), सतरंजी (स्त्री.), गालिचा (पु.) (मुक्त खुल्या कसरतीसाठी १२ × १२ मीटरची सतरंची), Boxing, Wrestling, etc. गादी (स्त्री.)