आद्याक्षर सूची (937)

single

adj. 1. एकच, एकटा, एकल 2. एकेरी 3. एकाकी 4. (unmarried) अविवाहित v.t. (with ‘out’) निवडून काढणे, वेचून काढणे, वेगळा काढणे

strength

n. 1. ताकद (स्त्री.), बळ (न.) 2. कुवत (स्त्री.), 3. मनुष्यबळ (न.), कर्मचारीसंख्या (स्त्री.) 4. Chem. तीव्रता (स्त्री.)

successive

adj. क्रमवर्ती [Ind.Suc.Act-s. 340-m.n.] लागोपाठचे, उत्तरोत्तर, अनुवर्ती, adj. क्रमश:, एकामागोमाग एक, लागोपाठ

share

n. 1. हिस्सा (पु.), वाटा (पु.) 2. भाग (पु.), शेअर (पु.), भागपत्र (न.) v.t. &i. 1. हिस्से करणे, भाग करणे 2. वाटेकरी होणे, सहभागी करून घेणे

stock

n. 1. ऱोखा (पु.) [T.P.Act-s. 137] 2. भांडवल (न.) 3. साठा (पु.) 4. माल (पु.) 5. (raw material) कच्चा माल (पु.) 6. निधी (पु.) 7. (Cattle) पशुधन (न.) 8. (line of ancestry) वंश (पु.) 9. खोड (न.) 10. (बंदूक, रायफल वगैरेचा) दस्ता (पु.) v.t. साठवणे, साठा करणे

security

n. 1. प्रतिभूति (स्त्री.) cf. Guarantee 2. जामीन (पु.) 3. रोखा (पु.), कर्जरोखा (पु.) 4. सुरक्षा (स्त्री.), सुरक्षितता (स्त्री.) 5. (as, documents, bonds or other instruments) दस्तऐवज (पु.) 6. (as a surety) प्रतिभू (सा.)

settlement

n. 1. वस्ती (स्त्री.), वसाहत (स्त्री.), 2. निश्चिति (स्त्री.) [Ind.Part.Act-s. 37], नक्की करणे [Ind.Con.Act-s. 50 ill.(b)] 3. धाराबंदी (स्त्री.), जमाबंदी (स्त्री.) [Const.-Art. 31A(2)(a)(ii)] 4. मिटवणूक (स्त्री.) [Const.-Art. 51(d)] 5. व्यवस्था (स्त्री.), संव्यवस्था (स्त्री.) [Ind.Suc.Act-s. 22 m.n.] 6. समझोता

store

n. 1. साठवण करणे (न.), संग्रह (पु.), साठा (पु.) 2. (in pl.) सामान (न.), माल (पु.) 3. भांडार (न.) cf. depot 4. दुकान (न.)

secretary

n. (the minister at the head of certain departments of govt.) सचिव (सा.) 2. (one employed to write or transact business for another of for a society, company, etc.) कार्यवाह (सा.), चिटणीस (सा.)

set

adj. ठराविक (as in: a set questionठराविक प्रश्न) n. 1. संच (पु.) 2. समुच्चय (पु.) v.t. &i. 1. ठेवणे, मांडणे 2. ठाकठीक करणे 3. (योग्य जागी) बसवणे 4. अस्त होणे, मावळणे

spurn

n. 1. बाहू (पु.), पर्वतस्कंद (पु.) 2. प्रतिबंधक बांध [Mah.Irr. Act. 2 (1)] 3. (a good worn on a horseman’s heel) टाच (स्त्री.) v.t. झिडकारणे

state

v.t. 1. निवेदन करणे, कथन करणे 2. नमूद करणे n. 1. स्थिति (स्त्री.) अवस्था (स्त्री.) 2. राज्य (न.) 3. राष्ट्र (न.) 4. संस्थान (न.) 5. शासन (न.)

subscription

n. 1. वर्गणी (स्त्री.), अभिदान (न.) [Ind.Con.Act-s.30] 2. अनुमतीदर्शक सही (स्त्री.) 3. अधोलेखन (न.) 4. स्वाक्षरी (स्त्री.)

satisfy

v.t. & i. 1. पूर्तता करणे, पूर्ति करणे, पूर्ती होणे, भरपाई करणे 2. फेड करणे 3. समाधान करणे, समाधान होणे 4. खात्री पटणे

seal

v.t. & i. 1. मोहोर लावणे, मुद्रा उमटवणे, शिक्का मारणे 2. सीलबंद करणे, मोहोरबंद करणे n. मोहोर (स्त्री.), मुद्रा (स्त्री.), शिक्का (पु.)

sequester

v.t. &i. 1. (to renounce or disclaim, as a widow, having anything to do with the estate of her deceased husband) (विधवेने मृत पतीच्या संपत्तीवरील) हक्क सोडणे 2. वेगळा करणे, अलग ठेवणे 3. (to seize property under the writ of sequestration) समपहरण करणे, जप्त करणे

stand

v.i. 1. टिकणे, परिणामक होणे [Ind. Suc. Act-s. 88] 2. उभा करणे, उभा राहणे, उभा होणे 3. असणे 4. सोसणे 5. (to hold good) लागू असणे, लागू पडणे (as in: shall stand so declared असे घोषित झाल्याप्रमाणे लागू असेल) 6. टिकून राहणे n. 1. भूमिका (स्त्री.) 2. स्थान (न.), दुकान (न.) 3. निधानी (स्त्री.) 4. (Standing place of vehicles) तळ (पु.)

system

n. 1. प्रणालि (स्त्री.), सरणि (स्त्री.) 2. पध्दति (स्त्री.) 3. व्यवस्था (स्त्री.), यंत्रणा (स्त्री.) 4. संस्था (स्त्री.) (as in: respiratory system श्वसनसंस्था)

sanction

v.t. मंजूर करणे n. 1. मंजूरी (स्त्री.) 2. संमति (स्त्री.) [Ind.Suc.Act-s. 265] 3. (in pl.) (a coercive measure adopted use by several nations in concert for forcing a nation violating international law to desist or yeld to adjudication esp. by withholding loans, limiting trade relations, etc.) अनुशास्ती (स्त्री.), निर्बंध (पु.) 4. (support, confirmation) पाठबळ (न.)

substance

n. 1. मुख्य पदार्थ (पु.) [Prev. of Food adult. Act], सारभाग (पु.) [Ind.Con.Act-s. 18(3)] 2. आशय (पु.), इत्यर्थ (पु.), सारांश (पु.) 3. पदार्थ (पु.) [Const.-seventh Sch. List I-53]

surrender

n. 1. अभ्यर्पण (न.) 2. शरणागति (स्त्री.) v.t. & i. 1. अभ्यर्पित करणे 2. स्वाधीन करणे, स्वाधीन होणे 3. शरण जाणे

shock

n. धक्का (पु.), झटका (पु.), हादरा (पु.) v.t. &i. 1. धक्का देणे, धक्का पोचवणे 2. धक्का बसणे, हबकून जाणे, हादरा बसणे

smuggled goods

चोरट्या आयातीचा माल (पु.), चोरट्या निर्यातीचा माल (पु.), तस्करीचा माल (पु.), चोरट्या व्यापाराचा माल (पु.)

spoliation

n, 1. लूट (स्त्री.) [Const.Art.-49] 2. (दस्तऐवजांचे) विरूपीकरण (न.) 3. (धार्मिक अधिकाऱ्याने केलेली) अफरातफर (स्त्री.)

sign

v.t.& i. 1. स्वाक्षरित करणे, स्वाक्षरी करणे, सही करणे 2. खूण करणे, इशारा करणे n. 1. स्वाक्षरी (स्त्री.) सही (स्त्री.) 2. खूण (स्त्री.), चिह्न (स्त्री.) लक्षण (न.) 3. Astron. राशि

shift

vt. &i. 1. स्थानापालट करणे, एकीकडून दुसरीकडे जाणे, हलवणे, हलणे 2. पालटणे n. 1. पाळी (स्त्री.) 2. पालट (पु.) 3. स्थलांतर (न.)

slander

n 1. तोंडी बदनामी (स्त्री.), अपशब्द (पु.) cf. libel 2. (a false malicious report) अनाठायी बदनामी (स्त्री.) v.t. 1. तोंडी बदनामी करणे cf. defame 2. अनाठायी बदनामी करणे

summary

n. संक्षेप (पु.), सारंश (पु.), संक्षिप्त गोषवारा (पु.) adj. संक्षिप्त 2. संक्षेपी 3. (done without delay or formality) अविलंबित adv. तडकाफडकी

screen

v.t. 1. झाकणे, लपवणे 2. आश्रय देणे 3. पटेक्षण करणे n. 1. पडदा (पु.) 2. रुपेरी पडदा (पु.) 3. चाळणी (स्त्री.)

search

v.t. & i. 1. झडती घेणे 2. शोध घेणे, शोध करणे, शोधणे, तपास करणे n. 1. झडती (स्त्री.) 2. तपास (पु.) cf. Inquiry 3. शोध (पु.)

sore

n. व्रण (पु.), दाह (पु.,) क्षत (न.), दुखरी जागा (स्त्री.) adj. 1. दुखरा, दुखावलेला 2. (in case of an eye) खुपरा 3. आत्यंतिक हळवा

stay

v.t. & i. 1. स्थगित करणे cf. postpone, 2. टिकून राहणे n. 1. स्थगिति (स्त्री.) 2. मुक्काम (पु.), वास्तव्य (न.)

surplus

n. आधिक्य (न.), वाढावा (पु.) [T.P.Act.-s. 73(1)] शिलल्क (स्त्री.), अधिशेष (पु.) [Ind.Part.Act-s. 46] adj. 1. अधिक, अतिरिक्त, शिल्लक, शिलकी 2. राहिलेला

society

n. 1. समाज (पु.) 2. संस्था (स्त्री.), सोसायटी (स्त्री.) cf. association 3. पेढी (स्त्री.) (as in: credit society पतपेढी) 4. सहजीवन (न.) [Spl.Mar. Act-s. 22]

sound

n. आवाज (पु.) ध्वनि (पु.) adj. 1. धडधाकट, बळकट 2. निकोप [Ind.Evi.Act-s. 92-ill.(g)] 3. सखोल, सारासार 4. (as sleep) गाढ 5. सुरक्षित विश्वसनीय (as in: sound bank सुरक्षित बॅंक) v.t. आवाज करणे, वाजवणे

sustain

v.t. 1. (हानी) सोसणे, भोगणे 2. (corroborate) पुष्टी देणे 3. (keep going) कायम ठेवणे, राखणे 4. (निर्णय) उचलून धरणे 5. (confirm) कायम करणे 6. (to establish by evidence) प्रमाणस्थापित करणे 7. टिकून राहणे

sadism

n. 1. (that state of sexual preversion in man in which the sexual inclination manifests itself by the desire to beat, to maltreat, humiliate and even to kill the person for whom the passion is conceived) परपीडानंद (पु.) 2. परपीडनरति (स्त्री.)

salvage

n. 1. (a part of the property that survives the marine peril) नष्टशेष (पु.) 2.(an act of saving or rescuing a ship or its cargo) नष्टशेष शोधन (न.) 3. (as, a compensation paid for saving a ship or its cargo ) नष्टशेष शोधन शुल्क (न.), वाचवणावळ (स्त्री.) [C.P.C. Act –s. 140 m.n.]

servitude

n. 1. सुविधाभार (पु.) 2. (term of service) सेवावधि (पु.) 3. (slavary) दास्यावस्था (स्त्री.), दास्य (न.), गुलामगिरी (स्त्री.) 4. (as a prisoner) सक्तीची मजुरी (स्त्री.)

sodomy

n. (also buggery) (carnal copulation committed by a human being with another human being per anus) गुदसंभोग (पु.), गुदमैथुन (न.) समसंभोग (पु.) [Hin.Mar.Act-s. 13 (2) (ii)] cf. unnatural offence

survey

n. 1. भूमापन (न.) 2. सर्वेक्षण (न.) 3. पाहणी (स्त्री.) v.t. 1. भूमापन करणे 2. सर्वेक्षण करणे 3. पाहणी करणे

suppress

v.t. 1. (to prevent from being known or seen) दमन करणे, दाबून टाकणे 2. दडपून टाकणे 3. मोडून काढणे, शमवणे 4. (to restrain) आवरणे

scholar

n. 1. अध्ययनशील (सा.), विद्याव्यासंगी (सा.), विद्वान (सा.) 2. (a student who holds an academic scholarship) शिष्यवृत्तिधारी (सा.) 3. हुशार विद्यार्थी (पु.) 4. शाळकरी विद्यार्थी (पु.)

settle

v.t. & i. 1. स्थायिक होणे, वसाहत करणे 2. (to fix by agreement) नक्की करणे, ठरवणे, 3. (as of property) नेमून देणे, व्यवस्था करणे 4. (to conclude a lawsuit by agreement between the parties usually out of court) समझोता करणे, मिटवणे 5. (to close by payment) (हिशेब, कर्ज इत्यादि चुकते) करणे 6. जम बसणे

signify

v.t. & i. 1. (to make Known by a sign) खुणेने सांगणे cf. convey 2. (to make know) व्यक्त करणे 3. (to have certain sense) अर्थ असणे, अर्थ होणे 4. सूचित करणे, दर्शवणे