आद्याक्षर सूची (303)

object

n. 1. वस्तु (स्त्री.), पदार्थ (पु.) 2. विषय (पु.) 3. उद्देश (पु.) cf. goal 4. कर्म (न.) v.i. आक्षेप घेणे, हरकत घेणे

offensive

adj. 1. चीड आणणारा, क्षोभक [Ind. Evi. Act-s. 152], 2. चढाईचा, चढाईखोर, आक्रमक, 3. उपमर्दकारक, 4. मारक n. चढाई (स्त्री.) 6. (as, smell, etc.) घाणेरडा

official

n. अधिकारी (सा.), पदाधिकारी (सा.), कर्मचारी (सा.), (as, a body) अधिकारी वर्ग (पु.) adj. 1. शासकीय, सरकारी, 2. पदीय, पदजन्य, 3. कार्यालयीन, 4. अधिकृत [Const. Art. -18 (3)] 5. पदस्था [Const. seventh Sch. List III-11]

ordain

v.t. 1. नियत करणे, नेमून देणे, विहित करणे 2. अधिकारपूर्वक सांगणे 3. धर्माधिकाराची दीक्षा 4. अध्यादेश देणे, अध्यादेशित करणे

occupy

v.t. 1. (to take and keep possession of) ताब्यात घेणे 2. (to take up, to fill) व्यापणे 3. (as, mind, work, time etc. usu. passive) व्यग्र असणे 4. (to tenant ; to hold as tenant) भोगवटा करणे 5. (to hold as position etc.) धारण करणे

order

n. 1. आदेश (पु.) cf. commission राजादेश injuction व्यादेश mandate परमाज्ञा 2. नियमक्रम (पु.) cf. Act. 3. क्रम (पु.) 4. सुव्यवस्था (स्त्री.) [Const. Art. 19 (2)] 5. सुस्थिती (स्त्री.) 6. मागणी (स्त्री.) v.t. 1. आदेश देणे 2. सुव्यवस्था लावणे Cf. organize 3. मागणी करणे

open

v.t. 1. उघडणे 2. प्रारंभ करणे 2. सुरू करणे 3. प्रारंभ होणे adj. 1. उघडा, उघड 2. खुला, उघड उघड 3. अनावृत, विवृत n. मोकळी जागा

ouster

n.(wrongfully dispossession or exclusion from real property of a party entitled to the possession thereof) हुसकावणे (न.), बाहेर काढणे (न.), बहि:सार (पु.), कब्जा काढून घेणे (न.)

outstanding

adj. 1. (uncollected, unpaid, unsettled) अदत्त, शिल्लक येणे, अपूर्त, न फेडलेले, 2. (standing out)ठळक, उठावदार, लक्षणीय (as in: outstanding performance लक्षणीय कामगिरी)

offer

n. 1. प्रविदा (स्त्री.), देकार (पु.), देऊ करणे (न.) 2. (proposal) प्रस्ताव (पु.) v.t. & i. 1. प्रविदा देणे, देकार देणे, देऊ करणे 2. अर्पण करणे 3. देणे (as in : to offer remarks on- वर अभिप्राय देणे, -वर शेरा देणे)

organisation

n. 1. संघटना (स्त्री.), [Const.-Art. 43 A] cf. association 2. व्यवस्था (स्त्री.) 3. रचना (स्त्री.) [Const. Art. 263c, Seventh Sch. List lll-11 A] 4. यंत्रणा (स्त्री.)

operation

n. 1. प्रवर्तन (न.) [Const.-Art. 16 (5)] 2. क्रिया (स्त्री.), कार्य (न.) 3. चालवणे (न.) [Const.-Art. 287 (b)] 4. राबवणे (न.) [Const.-Art. 39 (a)] 5. Mil. (use. pl.) हालचाली (स्त्री. अ.व.), कारवाई (स्त्री.) 6. Surg. शस्त्रक्रिया (स्त्री.)

overlook

लक्ष न देणे, v.t. 1. (to take no notice of) लक्ष न देणे cf. neglect 2. (to fail to notice)नजरेतून निसटणे, नजरेतून सुटणे 3. उंचावरून पाहणे 4. उपेक्षा करणे

observe

v.t. 1. पाळणे, पालन करणे, 2. अभीक्षण करणे, वेध घेणे 3. विचार व्यक्त करणे, म्हणणे, अभिप्राय देणे 4. मत मांडणे

organise

v.t. 1. आयोजित करणे 2.संघटित करणे, संघटित होणे 3. रचना करणे cf. arrange व्यवस्थित लावणे marshal क्रमवार मांडणी करणे methodise व्यवस्थाबद्ध करणे order सुव्यवस्था लावणे systematise व्यवस्थित करणे, पद्धतशीर करणे

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)