आद्याक्षर सूची (94)

Key

१ किल्ली (स्त्री.) २ (of a typewriter) कळ (स्त्री.) ३ (a book of solutions or system for solving cipher, code, etc.) विवरणी (स्त्री.)

Kindred

१ संबंधी (पु.) २ (relatives) नातलग (पु.अ.व.) ३ belong to the same family or race) गोत्रज (पु.), adj. संबधित, समधर्मी, समान

Kill

१ ठार मारणे २ (दुख, वेदना वगैरे यांचा) नाश करणे, n.Hunting १ शिकार (स्त्री.) २ गारा (पु.)

Keep

१ ठेवणे २ (to preserve maintain) परिरक्षण करणे, सांभाळून ठेवणे ३ (to conduct or carry) चालवणे (as in : to keep a shop दुकान चालवणे) ४ (to observe, to fulfil) पालन करणे ५ (to reserve)राखून ठेवणे ६ राहणे (as in : to keep doing करत राहणे), n.राख (स्त्री.), रखेली (स्त्री.)

Kin

१ (a group of persons of the same stock, race or family) गोत्रज (पु.) २ (one's relatives collectively, kindred, kinsmen) भाऊबंद (पु.अ.व.), नातलग (पु.अ.व.)

Kick

१ लाथ (स्त्री.) २ (stimulus, pungency) खुमारी (स्त्री.) ३ (the recoil as of a gun etc. ;a jerk) झटका (पु.), v.t. लाथ मारणे

Kind

१ प्रकार (पु.) २ जाति (स्त्री.) ३ वस्तु (स्त्री.), माल (पु.) (as in :in kind वस्तूच्या रूपात, मालाच्या रूपात), adj. दयाळू

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)