आद्याक्षर सूची (47)

variables inspection

चल परीक्षण [ज्या स्वीकृति परीक्षणात परीक्षणासाठी दिलेल्या नमुन्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निकष गुणात्मक नसून संख्यात्मक असतात अशा परीक्षणाला 'चल परीक्षण' म्हणतात. या संदर्भात 'चल' चा संबंध मेय परिमाणाशी असतो- गुणाशी नसतो; आणि चलाच्या व्याख्येत असतो तसा व्यापक अर्थ त्याला नसतो.]

variance component

प्रचरण घटक [एक किंवा एकाहून अधिक चलांच्या आधारे केलेल्या वर्गीकरणाप्रमाणे प्रचरणाची फोड केली असता येणाऱ्या भागांना 'प्रचरण घटक' म्हणतात. उदा. द्विमार्गी वर्गीकरणामध्ये आंतरवर्ग, वर्गांतर्गत आणि आंतरक्रिया (असल्यास) असे प्रचरण घटक मिळतात.]

vanity' effect

तोरा' परिणाम [मानवी समष्टीचे सर्वेक्षण करताना हा परिणाम दिसून येतो. प्रश्नावलीची अचूक उत्तरे देणाऐवजी वैयक्तिक प्रतिमा फुलवणारी विपर्यस्त उत्तरे मुद्दाम दिली जाता.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)