आद्याक्षर सूची (48)

Konyus index number cf. indifference - level index number

[हे नाव निर्देशांक एखाद्या विशिष्ट सूत्राला दिलेले नसून निर्देशांकांच्या एका वर्गाला दिलेले आहे. ग्राहक अधिमानाच्या कोणत्या तरी एका क्षेत्रात जी परिमाणे इष्टतम वस्तुसंचात असतात अशा परिमाणांवर आधारलेला असा हा किंमत निर्देशांक आहे. जर ग्राहकांच्या स्थिरतोषाच्या पातळीत अभिप्रेत असलेला वस्तुसंच आधारकालीन किंमतींसाठी इष्टतम असला तर या निर्देशांकाला लापेर-कोन्यस निर्देशांक म्हणतात; जर तो प्रस्तुतकालीन किमतींसाठी इष्टतम असला तर त्याला पाशे-कोन्यस निर्देशांक म्हणतात.] (पहा : Konyus conditions, Laspeyres' index, Paasche's index)

Kolmogorov equations

(also called forward and backward equations) कोल्मोगोरोव्ह समीकरण [कोल्मोगोरोव्हने विकलन (differential) समीकरणाच्या दोन पद्धती तयार केल्या आहेत. त्यांपैकी प्रत्येक पद्धत अनेकदा मार्कोव्ह प्रक्रमाकरता संक्रमण संभाव्यतेची एकमात्र उकल निश्चित करते. समीकरणाच्या या दोन पद्धतींना पुरोग व पश्चग समीकरणे असे म्हणतात.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)